Advies & inventarisatie

Vaak wordt er met ons contact opgenomen nadat bijvoorbeeld het bevoegd gezag zoals de Omgevingsdienst, BWT (Bouw en Woning Toezicht) of de Veiligheidsregio u hebben bezocht om te controleren of de brandcomparimentering en/of vluchtroutes nog in orde zijn. Naar aanleiding van zo’n bezoek ontvangt u dan vaak een beknopt rapport waarin de gebreken generiek staan vermeld zoals doorvoeren in brandscheidingen die doorbroken zijn; het ontbreken van brandkleppen in MV-installaties; het ontbreken van deurdrangers; het stallen en opladen van scootmobielen in vluchtroutes etc.

Het bevoegd gezag heeft daarbij niet het gehele complex onderzocht en in kaart gebracht maar slechts steekproefgewijs. Zij hebben geen controlerende en adviserende taak meer maar een handhavende taak. Zo’n rapport geeft dus alleen een beknopt overzicht van een aantal gebreken. Voor een inventarisatie van de brandcompartimentering komen wij dan in beeld.

Hierbij kijken wij niet alleen wat wettelijk is vereist (volgens de vigerende regelgeving = Bouwbesluit 2012) maar ook luisteren wij naar de wensen van de klant en geven desgewenst ook onze visie om tot een brandveilig complex te komen. Een uitgebreid en helder rapport voorzien van foto’s van de gebreken, onderbouwing van de regels uit het Bouwbesluit alsmede de locatie op de bouwtekening weergegeven met bijbehorende offerte wordt door ons snel aan u gezonden en met u besproken.

Op het gebied van (bouw)regelgeving staat er binnen afzienbare tijd ons nog iets te wachten. Met de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet, welke de huidige Woningwet vervangt, wordt ook het huidige Bouwbesluit 2012 vervangen door het Besluit Bouwwerken Leefomgeving, afgekort BBL. Deze wetswijziging is uitgesteld tot (voorlopig) 1 januari 2022.

Bij het inventariseren van uw complex en opstellen van het adviesrapport worden de nieuwe regels al meegenomen waardoor u ook in de toekomst voorbereid bent.